PORADNSKÉ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KAM po devítce

rady a informace pro období rozhodování i pro přípravu na přijímací zkoušky

OBCHODNÍ A GDPR PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)


Provozovatel webových stránek s online kurzy, poradenstvím a konzultacemi v oblasti kariérového poradenství: Pavla Lopatková, IČ 76468402, se sídlem: Krškova 789, Praha 5, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Provozovatel“ / „Prodávající“).

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím/uživatelem a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb nabízených na internetovém portálu umístěném na adrese www.kampodevitce.cz v souladu s §273 Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění, postup při uzavírání kupních smluv mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím, jakož i vztahy z této smlouvy vzniklé. Kupujícím/uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající tj. Pavla Lopatková prodá zboží/služby na základě kupní smlouvy nebo objednávky podle těchto VOP. Pokud je mezi stranami dohodnuta odchylná úprava, má tato před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.

1. Předmět kupní smlouvy

1.1. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží a služeb nabízených na internetových stránkách (e-shopu) – online kurzy a poradenství, elektronické knihy, konzultace v oblasti kariérového poradenství a dalšího vzdělávání.

2. Vznik kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.

2.2. Objednávka může být předána písemně, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím e-shopu, elektronické pošty, nebo ústně osobně či telefonicky.

2.3. Objednávka musí být označena jménem kupujícího a elektronickou adresou pro dodání. Dále musí být uveden druh a množství objednávaného zboží a datum objednávky.

3. Nabytí vlastnického práva ke zboží

3.1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení zboží (neplatí v případě možnosti vyzkoušet online kurz zdarma).

3.2. Povinnost uplatnění reklamace za poškozené zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

4. Ceny a jejich úhrada

4.1. E-booky a konzultace: Kupní cena (MC, maloobchodní cena) je uvedena v přihlašovacím formuláři na webové adrese Provozovatele, kde najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

4.2. Online kurzy: Online kurz je dodán k nezávaznému vyzkoušení zdarma. Platba za online kurz je vždy dobrovolná, objednávající nemá žádnou povinnost příspěvek zaplatit.

4.3. Online poradenství formou newsletterů: tyto služby jsou poskytovány zdarma, uživatel této služby může v případě zájmu uhradit dobrovolný příspěvek.

4.4. Bezhotovostní úhrada: Kupní cenu lze uhradit bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem) na účet prodávajícího ( 1356086030/3030). Okamžikem úhrady převodem na účet prodávajícího se rozumí den připsání příslušné částky na tento účet.

5. Dodací lhůty

5.1. E-booky: Nabízené zboží je předáno elektronicky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení platby.

5.2. Online kurzy: Online kurz je dodán k vyzkoušení ihned po potvrzení e-mailové adresy, na kterou je posílán.

5.3. Konzultace: Jsou dodány v termínu dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím

5. 4. Online poradenství formou newsletterů: přesné termíny dodání nejsou stanoveny, newslettery vychází v průběhu školního roku, obvykle 2x měsíčně v období říjen - duben.

6. Dodání služeb a zboží

6.1. Není-li ujednáno jinak, jsou zboží a služby dodávány elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo videokonferenčních programů.

7. Doklady vztahující se ke zboží a službám

7.1. Prodávající dodá spolu se zbožím a oproti úhradě vždy fakturu – daňový doklad.

8. Vady zboží a nároky z nich vyplývající (Reklamační řád)

8.1. Při objednání zboží má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od zakoupení.

8.2. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: pruvodce@kampodevitce.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně objednaného zboží či služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online materiálu.

8.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu pruvodce@kampodevitce.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Provozovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Provozovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.

9.2. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, Obč. z. 40/1964. 10.3.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

I. Kdo je Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu www.kampodevitce.cz je Pavla Lopatková, IČ 76468402, e-mail pruvodce@kampodevitce.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

II. Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail pruvodce@kampodevitce.cz

III. Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb a GDPR, a tedy že:

Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží apod.).

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. Souhlas mi vyjádříte tzv. Double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než svůj udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

V. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem).
 • Šifrovanou komunikací na mém webu (platný certifikát https).
 • Pravidelnou aktualizací softwaru.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VI. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

 • FAPI – objednávkový a fakturační systém
 • MAILERLITE – rozesílání emailů a korespondenčních e-mailových kurzů
 • FACEBOOK
 • GOOGLE

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VII. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu pruvodce@kampodevitce.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 5 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 14 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 10 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

2020 Pavla Lopatková

.